Komise chce lépe zabezpečit cestovní doklady

|

Komise 8. 12. 2016 přijala akční plán, jenž stanovuje konkrétní opatření zvyšující zabezpečení cestovních dokladů.

Zajištění bezpečnosti v EU

Zabezpečení cestovních dokladů je dle Komise významným faktorem boje proti terorismu a organizovanému zločinu a pomáhá zlepšit ochranu hranic a řízení migrace. Zabezpečené cestovní doklady úzce souvisí s bezpečnostní unií. Její prosazování a posilování je zahrnuto v jak politických směrech, tak v projevu o stavu Unie ze září 2016.

V dubnu 2015 byl přijat Evropský program pro bezpečnost stanovující hlavní kroky k boji proti terorismu a bezpečnostním hrozbám z programu vychází také prvky vedoucí k účinné a skutečné bezpečnostní unii.

V dubnu 2016 bylo představeno sdělení Silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost, kde byla zmíněna důležitost ochrany cestovních dokladů. Komise chce proto bojovat proti podvodům s doklady a za tím účelem zřídila skupinu na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu s agenturami EU, odborníky z členských států a zúčastněnými institucemi.

Následně v září 2016 bylo Komisí zveřejněno Sdělení o posilování bezpečnosti ve světě mobility, v němž se zavázala k přijetí akčního plánu v oblasti zabezpečení cestovních dokladů do prosince 2016.

Akční plán

Předložený akční plán stanovuje doporučení, jak mohou členské státy bojovat s podvody související s cestovními doklady, a představuje konkrétní kroky, které by měla Komise přijmout.

Akční plán se primárně soustředí na cestovní doklady vydané členskými státy. Komise nehodlá zasahovat měnit odpovědnost členských států za vydávání dokladů. Nadále by měly být za tuto agendu odpovědné členské státy. Bezpečnostní normy pro cestovní doklady a požadavky na hraniční kontroly však spadají pod správu EU.

Komisí představený plán stanovuje konkrétní opatření ve 4 hlavních oblastech:

  1. Registrace totožnosti: Členské státy by měly s podporou Komise zvážit, jak se nejlépe vyhnout vydávání pravých dokladů na základě falešné totožnosti.
  2. Vydávání dokumentů: Členské státy by měly zlepšit výměnu informací o osvědčených postupech, pokud jde o registraci biometrických údajů a postupy vydávání dokumentů, a posílit dohled nad vydáváním průkazů totožnosti a cestovních dokladů, aby se předcházelo krádeži nevyplněných dokladů.
  3. Zpracování dokumentů: Akční plán vyzývá EP a Radu, aby co nejdříve přijaly návrhy na lépe zabezpečený jednotný formát pro víza a povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, který zamezí dalším podvodům s těmito dokumenty.
  4. Kontrola dokumentů: Členské státy by měly systematicky registrovat veškeré ukradené, ztracené, neoprávněně užívané nebo znehodnocené dokumenty do Schengenského informačního systému (SIS) a databáze Interpolu a urychlit zavádění funkce vyhledávání otisků prstů v SIS.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Action plan to strengthen the European response to travel document fraud (COM(2016)790)

Přejít na diskusi