Výbory Evropského parlamentu si zvolí nová vedení

|

Agenda EU 23. 1. – 29. 1.

Evropský​ ​parlament

Výbory  

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat vzrůstajícím napětí na Balkánu

Na úvod zasedání výboru 24.1. – 25.1. proběhne volba předsednictva výboru. Dále členům výboru maltský ministr zahraničních věcí Georg Vella představí priority maltského předsednictví v oblasti rozšiřování. Na výboru také proběhne výměna názorů o současné situaci a vzrůstajícím napětí v oblasti západního Balkánu. Spolu s výborem pro rozvoj budou poslanci debatovat o řešení pohybů uprchlíků a migrantů a o úloze vnější činnosti EU. Členové výboru se zúčastní workshopu na téma vztahů mezi EU a Turkmenistánem.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro lidská práva se bude zabývat situací v Sýrii

Na schůzi výboru 25.1.-26.1. proběhne volba předsednictva výboru. Dále se výbor bude zabývat  situací v Sýrii a stavem lidských práv v Kambodži. bojem proti beztrestnosti a nestátních subjektů „odpovědnost za porušování lidských práv. Dále výbor bude debatovat s Ellen Hansen, UNHCR o odpovědnosti za uprchlíky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro bezpečnost a obranu bude debatovat o bezpečnostních výzvách v Baltském moři

Na úvod setkání 25.1. – 26.1. se uskuteční volba předsednictva výboru. Následně se poslanci budou zabývat  bezpečnostními výzvy v regionu Baltského moře a budoucností bojových skupin EU. Uskuteční se také pracovní setkání na téma „Civilní a vojenský personál v misích a operacích SBOP“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj se bude zabývat pohybem uprchlíků a migrantů

Členové výboru se na zasedání 24.1.-26.1. spolu s výborem pro zahraniční věci budou zabývat řešením pohybů uprchlíků a migrantů. Uskuteční se volba předsednictva. Členové výboru budou hlasovat o přijetí návrhu stanoviska o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii, nebo o přijetí návrhu zprávy o přezkumu Evropského konsensu o rozvoji. Výboru budou také představeny priority maltského předsednictví v oblasti humanitární pomoci.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod se bude zabývat dohodou mezi EU a Kubou

Na setkání výboru 23.1.-24.1. proběhne volba předsednictva výboru. Dále se poslanci budou zabývat dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubánskou republikou. Výbor projedná návrh stanoviska týkající se stěžejní iniciativy EU pro oděvní průmysl a poslnci budou hlasovat o přijetí návrhu zprávy o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů. Výboru budou prezentovány priority maltského předsednictví v oblasti mezinárodního obchodu. Na závěr zasedání se uskuteční veřejné slyšení o obchodní a investiční perspektivě v Íránu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet se bude zabývat Evropským semestrem

Členové výboru si 25.1.-26.1. zvolí předsednictvo výboru. Výbor se bude zabývat Evropským semestrem pro koordinaci hospodářských politik. Výbor se sejde společně s výborem pro rozpočtovou kontrolu a  s výborem pro hospodářství a měnu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu se zúčastní semináře o financování evropských politických stran a nadací  

Na úvod schůze 23.1.-24.1. proběhne volba předsednictva výboru. Dále bude výboru představena studie “Náklady na každé euro vynaložené z rozpočtu EU na provádění politik EU v různých členských státech: kontrola nákladů na provádění evropských grantů”. Na výboru budou také představeny dvě zvláštní zprávy Evropského účetního dvora k udělení absolutoria za rok 2015.  Členové výboru se zúčastní semináře o financování evropských politických stran a nadací.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu se bude zabývat maloobchodem

Na setkání 25.1. výbor zvolí předsednictvo a následně bude debatovat s Edwardem Sciclunou, předsedou ECOFIN a ministrem financí Malty. Výbor projedná návrh stanoviska k fungování franšíz v maloobchodním odvětví. Poslanci také projednají pozměňovací návrhy k evropskému systému pojištění vkladů. Výbor bude hlasovat přijetí návrhu zprávy k  Bankovní unii. Uskuteční se také výměna názorů s předsedou Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Hansem Hoogervorstem, a s předsedou správní rady nadace IFRS Michelem Pradou.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat podmínkami pro vstup pro občany třetích zemí

Výbor se na schůzi 25.1.-26.1. bude zabývat podmínkami pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnaní. Poslanci budou debatovat s Evarist Bartolem (ministr školství a zaměstnanost), Helen Dalli (ministr pro sociální dialog, záležitosti spotřebitelů a občanské svobody) a Michael Farrugia (ministr pro rodinu a sociální solidaritu) o maltských prioritách. Uskuteční se také výměna názorů s Madlen Serban, ředitelkou Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF).

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat plýtváním s potravinami

Na setkání výboru 23.1.-24.1. bude zvoleno předsednictvo výboru. Dále se výbor bude zabývat novými postoji Rady k uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Poslancům bude představena prezentace o uplatňování směrnice o odpadech z těžebního průmyslu. Výbor se také bude zabývat projednáním návrhu zprávy “Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin”.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude diskutovat s Marošem Šefčovičem, místopředsedou Komise

Poslanci se sejdou na schůzi 25.1.-26.1., aby projednali digitalizaci evropského průmyslu. Zasedání výboru se také zúčastní místopředseda Komise Maroš Šefčovič a bude s poslanci debatovat o čistě energií a přípravě každoročního sdělení o stavu Unie s energií.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat digitálním trhem

Na zasedání výboru 25.1.-26.1. proběhne volba předsednictva a výbor potvrdí harmonogram schůzí na zbytek roku 2017. Poslanci projednají návrh zprávy o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Výboru, maltský ministr pro hospodářství, investice a malé podniky Christian Cardonu představí priority předsednictví Rady. Výbor se sjede společně s výborem ITRE a budou se zabývat on-line platformami a jednotným digitálním trhem. Členové výboru budou hlasovat o kontrole nabývání zbraní.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat udělením absolutoria pro evropské agentury

Na úvod zasedání výboru 25.1.-26.1. bude poslancům představena prezentace o prioritách maltského předsednictví, které se zúčastní maltský ministr dopravy a infrastruktury Joe Mizzi a ministr cestovního ruchu Dr. Edward Zammit Lewis.  Následně se výbor bude zabývat udělením absolutoria za rok 2015: Evropské komisi, Evropské agentuře pro námořní bezpečnost, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví a Evropské agentuře pro železnice.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj se bude zabývat Evropským fondem pro strategické investice

Výbor se na schůzi 23.1.-24.1. bude zabývat volbou předsednictva a projednáním návrhu stanoviska k prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice. Členové výboru budou diskutovat o zvyšování zapojení partnerů a zviditelňování výkonnosti evropských strukturálních a investičních fondů. Proběhne pracovní setkání na téma Klíčové prvky budoucí politiky soudržnosti EU. Dále se také uskuteční výměna názorů s generálním ředitelem pro oblast městské a regionální politiky Evropské komise Marcem Lemaîtrem.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova  bude diskutovat s brazilským ministrem zemědělství

Na setkání 25.1.-26.1. budou poslanci diskutovat s brazilským ministrem pro zemědělství, hospodářská zvířata a dodávky potravin Blairem Maggim. Na výboru dále vystoupí zástupce Komise (GŘ SANTE) v souvislosti s epidemií chřipky v drůbežářském odvětví. Výbor bude hlasovat o příjetí návrhu stanoviska k minimálním normám pro ochranu chovaných králíků.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rybolov se bude zabývat řízením rybářského loďstva

Členové výboru si 25.1.-26.1. zvolí předsednictvo výboru. Výbor bude také debatovat s  Roderickem Galdesem, maltským parlamentním tajemníkem pro zemědělství, rybolov a práva zvířat, o prioritách maltského předsednictví. Poslanci budou hlasovat o dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů. Uskuteční se také výměna názorů s Pascalem Savouretem, ředitelem Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA). Dále výbor projedná návrh zprávy o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělání bude diskutovat o přeshraniční výměně děl

Na setkání 23.1.-24.1. bude zvoleno předsednictvo výboru. Následně výbor projedná návrh zprávy o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033. Proběhne hlasování o návrhu zprávy o programu Kreativní Evropa. Výborou budou maltští ministři prezentovat priority maltského předsednictví REU. Poslanci budou také debatovat o přeshraniční výměně kopií některých děl chráněných autorským právem. Na závěr zasedání se uskuteční veřejné slyšení a výměna názorů na téma „Další a dálkové akademické vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního vzdělávání“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude debatovat s komisaři EK

Na zasedání výboru 23.1.-24.1. bude zvoleno předsednictvo výboru. Dále výbor bude diskutovat stav integrace Romů v členských státech. Členové výboru si vymění názory s komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věrou Jourovou a s Dimitrisem Avramopoulosem, komisařem pro migraci, vnitřní věci.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Na úvod setkání 25.1. proběhne volba předsednictva. Dále bude výbor hlasovat o přijetí návrhu zprávy o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v období 2014/15, o fondech EU pro rovnost žen a mužů, či o doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen. Na výboru představí Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) harmonogram na rok 2017.

Zdroj: Evropský parlament


Rada

Rada pro zemědělství a rybolov se bude zabývat mezinárodním obchodem

Ministři se na schůzi 23.1. budou věnovat otázkám mezinárodního obchodu, konkrétně dopadu dohod o volném obchodu na zemědělské produkty. Ministři budou také diskutovat o zprávě Komise o balíčku předpisů týkajících se mléka.

Zdroj:  Rada 

 

Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti bude debatovat o maltském předsednictví

Ministři zahraniční se 23.1.-24.1. sejdou na neformálním zasedání, aby debatovali o prioritách maltského předsednictví, kterého se budou účastnit i kandidátské země. Ministři budou také diskutovat evropské projekty v důsledku vnitřních a vnějších faktorů.

Zdroj: Rada

 

Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra bude debatovat o přistěhovalectví a bezpečnosti

Ministři se sejdou 26.1.-27.1. aby diskutovali o přistěhovalectví, bezpečnosti, ale i o trestním a civilním soudnictví.

Zdroj: Rada

 

Komise

Evropský pilíř sociálních práv: jít společně vpřed

Komise pořádá 23.1. evropskou konferenci, která se bude věnovat definování budoucího směřování evropského pilíře sociálních práv. Pilíř má podněcovat reformy na národní úrovni a měl by také sloužit jako kompas pro obnovení konvergence v rámci eurozóny.

Zdroj: Komise

 

Ekonomický seminář: Fiskální politika a veřejné investice pro oživení potenciálního růstu

Evropská komise pořádá 24.1. seminář o fiskální politice. V první části semináře se bude prezentovat a diskutovat dokumenty identifikující nejúčinnější fiskální politiku, která vede k nastartování růstu v Evropské unii. Na druhé části semináře budou představeny dokumenty o veřejných investicích v rámci fiskálních omezení.

Zdroj: Komise

Přejít na diskusi