Rada pro zahraniční věci se bude zabývat spoluprací s Libyí

|

Agenda EU 6. 2. – 12. 2.

Evropský​ ​parlament

Výbory  

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat vztahy EU s Indií

Na zasedání výboru 9.2. budou poslanci jednat o zárukách EU Evropské investiční bance proti ztrátám z finančních operací podporujících investiční projekty mimo Unii. Dále se budou zabývat vztahy s Indií, přičemž této debaty se zúčastní Gunnar Wiegand, EEAS generální ředitel pro Asii a Tichomoří, a Manjeev Singh Puri, indický velvyslanec při EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro lidská práva se bude zabývat lidskými právy v Bělorusku

Na setkání 6.2. budou poslancům představeny informace EVSČ o situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu. Dalším bodem agendy bude diskuse o současné situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro bezpečnost a obranu se bude zabývat Ruskem

Na úvod schůze 6.2. bude členům výboru představena studie „Ruská národní bezpečnostní strategie a vojenská doktrína a jejich důsledky pro EU“.  Dalším tématem bude rostoucí vliv Ruska v oblasti jižního Kavkazu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj se bude zabývat mezinárodním obchodem

Na zasedání výboru 6.2. proběhne výměna názorů se zástupci EIB o Evropské investiční bance v oblasti daní v souvislosti s poskytováním úvěrů třetím zemím. Další debatu budou poslanci vést o dopadu mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce. Posledním bodem jednání bude výměna názorů s Androullou Kaminaraovou, ředitelkou pro Afriku, Asii, Latinskou Ameriku a Karibik o humanitární situaci v Myanmaru.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočet  se bude zabývat Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Výbor se bude 8.2. zabývat uvolněním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Nizozemsko. Dalším tématem bude diskuse o Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zdroj: Evropský parlament


Výbor pro hospodářství a měnu bude diskutovat s prezidentem ECB

Poslanci výboru na schůzi 6.2. budou debatovat o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim. Následně bude výbor hlasovat o výroční zprávě o finančních aktivitách Evropské investiční banky. Posledním bodem schůze bude debata o udělení absolutoria za rok 2015 Evropskému orgán pro bankovnictví (EBA), Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a  Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci se bude zabývat zaměstnaností v roční analýze růstu pro rok 2017

Na úvod setkání 6.2. proběhne hlasování o příjetí stanoviska či stanovisek ve formě dopisu o využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, o přijetí návrhu zprávy “Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017”.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se zúčastní workshopu o energetické nezávislosti

Na úvod zasedání výboru 6.2. se poslanci zúčastní workshopu o energetické nezávislosti EU. Dalším bodem jednání bude přezkum rámce pro elektronickou komunikaci, kdy se svým příspěvkem vystoupí člen Komise Anthonyho Whelana.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat akčním plánem EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

Poslanci se 6.2. budou zabývat evropským kodexem pro elektronickou komunikaci, akčním plánem EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020. Následně bude výbor hlasovat o digitalizaci evropského průmyslu a o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj se bude zabývat kontrolou finančních činností EIB

Na úvod schůze 6.2. bude výbor hlasovat o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015, a o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech. Následně se poslanci zúčastní semináře o technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. Dále se budou zabývat podporou připojení k internetu v místních komunitách a hodnocením provádění programu Horizont 2020 v souvislosti s jeho střednědobým přezkumem.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat udělením absolutoria za rok 2015

Výbor se bude 9.2. zabývat udělením absolutoria za rok 2015 Evropské komisi a dalším orgánům EU. Poslanci budou také debatovat o seznamu třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody. Dalším bodem jednání bude zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku nebo zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Schůze výboru 6.2. se zúčastní Laurence Rossignolová, ministryně pro rodinu, děti a práva žen Francie. Dále výbor bude hlasovat o návrhu zprávy “Rovnost žen a mužů v Evropské unii v období 2014/15”.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro zahraniční věci se bude zabývat Ukrajinou a Libyí

Ministři zahraničí se 6.2. sejdou k projednání situace na Ukrajině, kdy by ministři měli posoudit pokrok, jehož bylo na Ukrajině v průběhu loňského roku dosaženo v provádění programu reforem. Dalším bodem jednání ministrů bude politická situace v Libyi a otázka, jak s Libyí spolupracovat při řešení nelegální migrace na trase přes centrální Středomoří. Rada bude také jednat o situaci v Egyptě a o dalším postupu v rámci vztahů mezi EU a Egyptem.

Zdroj: Rada

 

Rady pro obecné záležitosti připraví zasedání březnové ER

Ministři na schůzi 7.2. budou připravovat program pro zasedání Evropské rady, které se uskuteční ve dnech 9. a 10. března 2017, na které se vedoucí představitelé EU budou zabývat řadou nejnaléhavějších otázek, včetně hospodářství, bezpečnosti a vnějších vztahů.

Zdroj: Rada

Přejít na diskusi