EP zveřejní výsledky vyšetřování aféry Dieselgate

|

Agenda EU 27. 2. – 5. 3. 2017

Evropský parlament

Plenární zasedání

Středa: Vystoupení Komise, energetická unie

Ve středu 1. 3. 2017 se poslanci EP sejdou na mini plenárním zasedání, aby vyslechli prohlášení Komise o přípravě zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. 3. 2017, a prohlášení k problematice pohřešování dětí z řad migrantů v Evropě, rozdílech v odměňování mužů a žen či o částečné dekriminalizaci domácího násilí v Rusku. Projednávat se budou zprávy o zavádění mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky, o zlepšení přístupnosti k lékům a o potenciálu a výzvách eDemokracie.

Zdroj: Evropský parlament

 

Čtvrtek: obchodní politika a volně žijící druhy

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 bude plenární zasedání pokračovat projednáváním zpráv o provádění programu Kreativní Evropa, o provádění programu Evropa pro občany a o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů. O přijetí těchto zpráv se bude následně, společně se zprávami přednesenými předchozího dne, hlasovat.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbory

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat pokrokem kandidátských zemí

V pondělí 27. 2. 2017 budou poslanci projednávat zprávy o zprávách Komise o kandidátských zemích za rok 2016. Zprávy se zabývají situací v Černé Hoře, Makedonii, Srbsku a Kosovu. Následně se bude o příjetí těchto zpráv hlasovat. Hlasovat se bude rovněž o přijetí stanoviska ke zprávě výboru INTA s názvem Za nový obchodní rámec mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie.

Zdroj: Evropský parlament

 

V úterý 28. 2. 2017 budou poslanci na společném zasedání s rozpočtovým výborem a výborem pro rozvoj debatovat se zástupci Komise o činnosti Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení garančního fondu v jeho rámci.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozvoj bude hlasovat o palmovém oleji

V úterý 28. 2. 2017 budou členové výboru debatovat o zprávách zabývajících se záručním fondem pro vnější činnost či nástrojem záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Debatovat se bude také o zahrnuté emisí z využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky. Hlasovat se bude o stanovisku ke zprávě o roli palmového oleje při likvidaci deštných pralesů a také o stanoviscích ke zprávám zabývajícím se absolutoriem k některým kapitolám rozpočtu za rok 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro mezinárodní obchod bude debatovat o modernizaci celní unie

Na schůzi výboru ve dnech 27. a 28. 2. 2017 bude projednána zpráva o novém obchodním rámci mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie či o  zavedení režimu Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití. Debatovat se bude o pozměňovacích návrzích ke zprávě o hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu projedná rozpočtové absolutorium

Na zasedání ve dnech 27. a 28. 2. 2017 budou poslanci jednat o absolutoriu jednotlivých kapitol za rok 2015 v oblasti agentur EU, společných podniků a dalších institucí.

Zdroj: Evropský parlament

 

Hospodářský a měnový výbor bude debatovat o vlivu techniky na finanční sektor

V pondělí 27. 2. a úterý 28. 2. 2017 se bude výbor zabývat problematikou pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku, schopností absorbovat ztráty a schopností rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků, či zprávou o vlivu techniky na budoucnost finančního sektoru. Hlasovat se bude o stanoviscích k některým kapitolám absolutoria za rok 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude hlasovat o karcinogenech a mutagenech

Ve dnech 27. a 28. 2.  budou poslanci hlasovat o přijetí návrhu zprávy o změně směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Se zástupci Komise budou členové výboru debatovat o nařízení o agenturách EU či o finančních pravidlech vztahujících se na souhrnný rozpočet EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro životní prostředí bude jednat o snižování emisí

Na pořadu jednání schůze výboru 27. a 28. 2. 2017 je projednání pozměňovacích návrhů k chystané zprávě o závazných ročních sníženích emisí skleníkových plynů mezi lety 2021 a 2030. Kromě toho na zasedání proběhnou výměny názorů se zástupci Komise na téma ochrany potraviny či o celosvětovém dni vzácných onemocnění.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se vyjádří k novým pravidlům pro roaming

Na zasedání výboru 27. a 28. 2. 2017 budou poslanci debatovat o dosavadním působení Evropského fondu pro strategické investice a jeho případném prodloužení na další období. Kromě toho se bude jednat také o Podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů nebo o Energetické náročnosti budov. Hlasovat se bude o stanovisku ke znění pravidel pro velkoobchodní trhy s roamingem, dohodnutých v interinstitucionálních vyjednáváních.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude debatovat o ztrátách dopravců z hraničních kontrol

Poslanci výboru budou na schůzi 27. 28. 2. 2017 debatovat s koordinátory sítě TEN-T o spolupráci s třetími zeměmi a odstraňování přeshranničních problémů. Hlasovat se bude o stanovisku ke zprávě výboru IMCO o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb. Na programu je dále veřejné slyšení na téma hospodářských ztrát dopravců vyplývajících z posílení hraničních kontrol.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro regionální rozvoj se bude zabývat pravidly pro rozpočet EU

Na zasedání výboru 28. 2. 2017 budou členové výboru projednávat stanovisko k finančním pravidlům vztahujícím se na souhrnný rozpočet unie. Toto téma bude rovněž součástí výměny názorů s komisařkou pro regionální politiku Corinou Crețu. Hlasovat se bude o znění návrhu na zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020, dohodnutém během interinstitucionálních jednání.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství bude hlasovat o ženách a jejich úloze na venkově

Na schůzi ve dnech 27. a 28. 2. 2017 se bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech a také o stanoviscích ke zprávám o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů, o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání nebo o skladbě financování pro evropské regiony.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rybolov se bude zabývat charakteristickými znaky rybářských plavidel

Poslanci výboru budou 27. a 28. 2. 2017 hlasovat o znění návrhu o charakteristických znacích rybářských plavidel, dohodnutém během interinstitucionálních vyjednávání a také o stanovisku k zahájení jednání o regulaci udržitelného rozvoje vnějšího rybářského loďstva. Projednávat se bude návrh zprávy o opatřeních pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání bude hlasovat o podpoře evropských hlavních měst kultury

Na programu zasedání ve dnech 27. a 28. 2. 2017 je hlasování o přijetí návrhu zprávy o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 či o stanoviscích ke zprávám o povoleném užití děl a jiných předmětů chráněných autorským právem či o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti se bude zabývat právem v robotice

Na schůzi výboru 28. 2. 2017 se uskuteční veřejné slyšení na téma občanskoprávních norem v robotice. Prezentován bude návrh zprávy o společných minimálních normách pro občanskoprávní řízení.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody se bude zabývat zřízením systému vstupu/výstupu

Členové výboru budou na schůzi 27. a 28. 2. 2017 hlasovat o přijetí zprávy o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu či o zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro práva žen se bude zabývat válečnými zločiny

Na schůzi výboru 28. 2. 2017 proběhne výměna názorů na téma Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a také na téma Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE). Hlasovat se bude o přijetí pozměňovacích návrhů ke zprávě výboru AFET o řešení případů porušování lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu bude hlasovat o přijetí závěrečné zprávy

Členové výboru budou 28. 2. hlasovat o přijetí závěrečné zprávy o činnosti svého výboru a také o doporučeních, vyplývajících z jejich vyšetřování.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku se bude zabývat balíčkem pro čistou energii

NA setkání ministrů 27. 2. 2017 se budou ministři zabývat balíčkem opatření týkajících se čisté energie, konkrétně se pak zaměří na otázku spolupráce institucí a také otázku regionální spolupráce při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Na zasedání bude Komise Radu rovněž informovat o pokroku při budování energetické unie v roce 2016.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi