Komise plní akční plán pro boj proti financování terorismu

|

Komise 21. 12. 2016 přijala balík návrhů, jež by měly zlepšit schopnosti EU v boji proti financování terorismu a organizovaného zločinu, čímž plní své závazky vyplývající z akčního plánu pro boj proti financování terorismu z února 2016.

Boj proti terorismu

Komise v únoru 2016 vypracovala akční plán pro boj proti financování terorismu, jehož cílem je zajistit, aby měly členské státy k dispozici nástroje nezbytné k řešení nových hrozeb. Tento akční plán vycházel z Evropského programu pro bezpečnost, který byl přijat v dubnu 2015 a v němž byla zdůrazněna nutnost přijmout účinnější a komplexnější opatření proti financování teroristů.

Komise v dubnu 2016 označila zamezení přístupu teroristů k financování za jedno z prioritních opatření, jež musí být přijaty k dokončení efektivní a udržitelné bezpečnostní unie EU.

Třetí zpráva o pokroku při provádění bezpečnostní unie z prosince 2016 uvádí, že by Komise měla v roce 2017 předložit návrh na posílení pravomocí celních orgánů, aby mohly řešit financování terorismu v souvislosti s obchodem se zbožím. Komise ve zprávě o pokroku také vyzývá EP a Radu, aby v krátkém časovém horizontu dosáhly dohody o revidované čtvrté směrnici o boji proti praní peněz.

Navrhované akty

Komise by chtěla pomocí předložených návrhů zefektivnit boj proti terorismu a organizovanému zločinu. V rámci balíku byly předloženy celkově 3 návrhy, které mají zajistit odhalování podezřelých finančních toků a blokování zdrojů financování.

Návrh směrnice o kriminalizaci praní peněz by měl umožnit stíhat zločince a teroristy. Konkrétně by mělo být možné:

 • stanovit minimální pravidla týkající se definice trestných činů a sankcí spojených s praním peněz, což má přispět k odstranění rozdílů mezi pravidly jednotlivých členských států, které zločinci zneužívají.
 • odstranit překážky přeshraniční soudní a policejní spolupráce stanovením společných pravidel, která by zjednodušila vyšetřování trestných činů souvisejících s praním peněz,
 • uvést normy EU do souladu s jejími mezinárodními závazky v této oblasti, například závazky obsaženými ve Varšavské úmluvě Rady Evropy a v doporučeních Finančního akčního výboru.

Snadnější odhalování teroristů a osob, které je finančně podporují, by mělo být možné díky druhému návrhu nařízení o kontrolách peněžní hotovosti, které by mělo:

 • vést ke zpřísnění kontrol hotovosti u osob, které vstupují do EU nebo ji opouštějí s více než 10 tis. €,
 • umožnit orgánům zasahovat v případě částek nižších než prahová hodnota, pokud se vyskytne podezření na trestnou činnost,
 • zlepšit výměnu informací mezi orgány členských států,
 • rozšířit celní kontroly na hotovost zasílanou v poštovních balících nebo v nákladních zásilkách a na cenné komodity, jako je zlato, a na „předplacené“ platební karty, na něž se v současnosti standardní celní prohlášení nevztahuje.

Rychlé přeshraniční zmrazování a konfiskace finančních prostředků teroristům by mělo zabránit zneužití prostředků k dalším útokům. Třetí návrh nařízení by měl:

 • nabídnout jednotný právní nástroj pro uznávání příkazu ke zmrazení majetku i příkazu ke konfiskaci majetku ve všech zemích EU, čímž se zjednoduší stávající právní rámec. Nařízení má začít platit okamžitě ve všech členských státech,
 • rozšířit působnost současných pravidel o přeshraničním uznávání tak, aby bylo možné provádět konfiskaci také u dalších osob spojených s pachatelem a aby bylo možné konfiskaci provést také v případě, kdy pachatel není obviněn, například v případě útěku nebo úmrtí,
 • urychlit uplatňování příkazů ke zmrazení nebo konfiskaci a zvýší se jejich účinnost. Návrh vymezuje příslušné lhůty, včetně kratších lhůt pro příkazy ke zmrazení,
 • zajistit dodržování práv obětí na odškodnění a náhradu. V případech přeshraničního výkonu příkazu ke konfiskaci mají mít práva obětí přednost před zájmy vykonávajícího a vydávajícího státu.

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law (COM(2016)826)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005 (COM(2016)825)

Proposal for a a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders (COM(2016)819)

Přejít na diskusi