Schengenský informační systém by měl být upraven

|

Komise 21. 12. 2016 představila návrhy k revizi Schengenského informačního systému (SIS). Tento krok byl oznámen ve sdělení o udržitelné bezpečnostní unii a potvrdil jej předseda Komise v projevu o stavu Unie.

SIS funguje, ale...

Schengenský informační systém (SIS) je rozsáhlý, centralizovaný informační systém, který se používá při kontrolách na vnějších hranicích schengenského prostoru a napomáhá prohloubení spolupráce donucovacích a justičních orgánů ve 29 zemích po celé Evropě. V jeho databázích je více než 70 mil. záznamů. Například v roce 2015 v něm proběhlo vyhledávání takřka ve 3 mld. případů.

Konkrétně SIS obsahuje informace o osobách, které nemají právo na vstup nebo pobyt v schengenském prostoru, o osobách hledaných v souvislosti s trestnou činností a pohřešovaných osobách. Dále zaznamenává informace o některých ztracených nebo odcizených věcech (např. vozidlech, zbraních, lodích a dokladech totožnosti) a údaje umožňující nalezení osoby a potvrzení její totožnosti.

V dubnu 2013 byla spuštěna nová generace SIS, tzv. SIS II, který má zvýšit bezpečnost a usnadnit volný pohyb v schengenském prostoru. SIS II umožňuje snadnější výměnu informací mezi orgány hraniční kontroly jednotlivých států, celními a policejními orgány o osobách, které se možná dopustily závažného trestného činu. Obsahuje rovněž záznamy o pohřešovaných osobách, zejména o dětech, a také informace o určitých typech majetku, jako jsou bankovky, osobní a nákladní automobily, střelné zbraně a doklady totožnosti, které mohly být odcizeny, neoprávněně užívány nebo ztraceny.

Na základě sdělení z dubna 2016, které stanovilo kroky k vytvoření účinné a udržitelné bezpečnostní unie, a také na základě sdělení z dubna 2016 o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro ochranu hranic a bezpečnost se Komise rozhodla revidovat stávající informační systémy. Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti a lepší ochrana hranic pomocí nových funkcí SIS.

Během roku 2016 proběhlo hodnocení funkčnosti SIS a byla vydána hodnotící zpráva o Schengenském informačním systému druhé generace (SIS II) společně s návrhem revize. Dle hodnocení nemá SIS žádné výraznější nedostatky a funguje efektivně. Zpráva navrhla změny spíše v provozní oblasti a konkrétní technické změny. Předložené návrhy z této hodnotící zprávy vycházejí.

Plán na změnu

Dle hodnotící zprávy byla navrhnuta opatření provozního a technického charakteru. Navrhované změny by měly v budoucnu:

  • zlepšit zabezpečení a dostupnost systému stanovením jednotných požadavků pro pracovníky v terénu na bezpečné zpracovávání údajů v SIS a na zajištění kontinuity pro koncové uživatele,
  • zvýšit ochranu údajů zavedením dodatečných ochranných opatření zajišťujících, že shromažďování a zpracovávání údajů a přístup k nim budou v souladu s právními předpisy EU a při respektování základních práv, včetně práva na účinné opravné prostředky, omezeny na nezbytné minimum,
  • zkvalitnit výměnu informací a spolupráci mezi členskými státy, zejména zavedením nové kategorie údajů „neznámé hledané osoby“ a udělením plných přístupových práv Europolu,
  • pomáhat v boji proti terorismu uložením povinnosti pořídit záznam v SIS v případech souvisejících s teroristickými trestnými činy a zavedením nové zjišťovací kontroly, která příslušným orgánům pomůže shromáždit nezbytné informace,
  • zvýšit ochranu dětí tím, že příslušné orgány budou moci vedle záznamů o pohřešovaných dětech pořizovat i preventivní záznamy o dětech, u nichž hrozí vysoké riziko únosu;
  • přispět k účinnému uplatňování zákazu vstupu pro státní příslušníky třetích zemí na vnější hranici tím, že údaje o těchto osobách budou do SIS vkládány povinně,
  • zlepšit vymáhání rozhodnutí o navrácení vydaných neoprávněně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí zavedením nové kategorie záznamů pro tato rozhodnutí,
  • zefektivnit využívání údajů, jako je zobrazení obličeje a otisky dlaní, k určení totožnosti osob vstupujících do schengenského prostoru,
  • důrazněji podporovat prevenci a vyšetřování krádeží a padělání tím, že se umožní pořizovat záznamy o více typech zcizeného a padělaného zboží a dokladů.

Předložené návrhy zásadním způsobem nemění fungování SIS, ale upravují jeho pravidla.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the second generation Schengen Information System (SIS II) in accordance with art. 24 (5), 43 (3) and 50 (5) of Regulation (EC) No 1987/2006 and art. 59 (3) and 66 (5) of Decision 2007/533/JHA (COM(2016)880)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying thirdcountry nationals (COM(2016)881)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006 (COM(2016)882)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/EU (COM(2016)883)

 

Přejít na diskusi